TEISĖS AKTAI


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010 "ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI" PATVIRTINIMO2019 © Visos teisės saugomos.


MOLĖTŲ "VYTURĖLIO"
VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS