2020 © Visos teisės saugomos.

MOLĖTŲ "VYTURĖLIO"
VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS


2019 m. rugsėjo mėn.

Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis - darželis skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti Naujasodžio skyriuje

Skaityti plačiau

2019 m. rugsėjo mėn.

Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis - darželis skelbia atranką Dietisto pareigoms užimti.

Skaityti plačiau

2019 m. kovo mėn.

Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis - darželis skelbia atranką Dietisto pareigoms užimti.

Skaityti plačiau

2019 m. balandžio mėn.

Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis - darželis skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti Levaniškių skyriuje

Skaityti plačiau

2019 m. rugpjūčio mėn.

Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis - darželis skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti Suginčių skyriuje

Skaityti plačiau

2019 spalio mėn.

Pateisinimas už praleistas ugdymo dienas dėl ligos ar kitų priežasčių priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių tėvams

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-10-31 įsakymu Nr. V-1183 yra panaikintas Lietuvos higienos normos HN 75:2016 "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" 82 punktas: "Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F 094/a)." Informuojame, kad gydytojai neišduoda pažymų pateisinti vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos. Susirgus vaikui ar dėl kitų priežasčių neatvykstą į ugdymo įstaigą, tėvai iki 9 val. telefonu, elektroniniu paštu, žinute ar parašydami į "Mūsų darželis" sistemą informuoja grupės mokytoją apie neatvykimą. Pateisinimą raštu apie vaiko ligą ar kitą priežastį pateikti atvykus  į darželį po nelankymo per 1 darbo dieną. Taip pat pateisinimą dėl ligos  ar kitų priežasčių raštu tėvai gali siųsti elektroniniu paštu apskaitininke@vyturelismoletai.lt (dokumento skaitmeninę kopiją (skenuotą, nufotografuotą). Tėvų (globėjų) pateisinimas raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo dėl vaiko ligos ar kitų priežasčių yra dokumentas, kuriuo vadovausimės ir pateisinsime nelankytas dienas, kai vaikas serga ar nelanko įstaigos dėl kitų priežasčių. Pridedame parengtą tėvų pateisinimo raštu vaiko ligos ar kitų priežasčių pateisinimo formos pavyzdį.
Ugdymo įstaiga privalo vykdyti vaikų lankomumo apskaitą elektroniniame dienyne kurio formą tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras, kuriame privaloma nurodytį nelankymo priežastį (dėl ligos ar kitų priežasčių).
Tėvų rašto dėl ligos ar kitų priežasčių  pateisinimo pavyzdį taip pat Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelio-darželio  priešmokyklinio ugdymo grupių  dienų lankomumo apskaitos ir  ugdymo įstaigos nelankymo prevencijos tvarkos aprašą  galite rasti skiltyje tėveliams/mokestis už darželį.
2020 m. sausio mėn.

Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis - darželis skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti Suginčių skyriuje

Skaityti plačiau